Материалы, похожие на работу «Лекции по статистике»

Київський національний економічний університет На правах рукопису Безматерних Віктор Григорович УДК 331.101.3 МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...
Цей процес все більше співвідноситься з інтересами робітника, колективу та різного роду інститутів.
Можна вивести найбільш загальні риси такого процесу праці, який може слугувати самореалізації та розвитку людської особистості: самостійність і незалежність у процесі праці ... ...
shur@= shura19@yandex.ru В С Т У П Статистика як суспільна наука вивчає стан і розвиток людського суспільства, включаючи матеріальні умови його життя ...
Одне із головних завдань науки полягає саме у відділенні суттєвого від несуттєвого. піддаючи спеціальному вивченню суттєві ознаки, виділяючи показники, здібні надійно і правильно ...
Статистика сільського господарства як соціально-економічна наука використовує загальний метод пізнання - діалектичний метод, який вимагає розглядати явища і процеси в їх взаємозв ... ...
Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Факультет перепідготовки фахівців Дипломна робота на тему: "Аналіз ...
Горизонтальний або трендовий аналіз дає змогу вивчити динаміку активів в цілому і окремих їх видів у часі, визначити певні тенденції їх зміни або тренда.
За певних умов, це - позитивне явище, але треба пам'ятати, що між ризиком і доходом існує прямий зв'язок....
Міністерство освіти України Чернігівський державний інститут економіки та управління Кафедра менеджменту Випускна робота на тему: Інформаційне ...
Статистичний банк - сукупність сучасних методик статистичного опрацювання інформації, що дозволяють найбільш повно розкрити взаємозв'язки в рамках підбору даних і встановити ...
Матрична система організації маркетингового дослідження базується на таких ознаках: географічному (коли дослідження обмежується певними регіонами або ж у дослідженні виявляються ... ...
УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Кафедра товарознавства продовольчих товарів Дипломна робота на тему: "Товарознавчі аспекти ринку виноградних ...
Під формуванням асортименту в підпиємствах торгівлі слід розуміти процес підбору і встановлення номенклатури товарів, який відповідав би попиту населення і забезпечував високу ...
|Показники |Разом |В який період року найчастіше купуєте|...
Зміст ВСТУП 1. Аналіз фінансового стану підприємства 1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу 1.2. Прийоми аналізу 1.3. Аналіз ...
Аналітичні групування дозволяють в процесі аналізу виявити взаємозв'язок різноманітних економічних явищ і показників, визначити вплив найбільш істотних факторів і виявити ті чи ...
Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв'язок між показниками можна виразити математично в формі функціональної залежності....
Зміст. Вступ. Розділ І. Зміст і класифікація затрат робочого часу і методи вивчення. 1. Класифікація затрат робочого часу виконавця. 2. Класифікація ...
Час нерегламентованих перерв ділиться на час перерв внаслідок порушень нормального протікання виробничого процесу (бездіяльність обладнання в зв"язку з відсутністю енергії, палива ...
В процесі обробки даних спостережень підраховують кількість моментів по кожному виду затрат робочого часу і визначається процентний вираз кожної категорії затрат в загальній сумі ... ...
Зміст Вступ ......1 I. Права і обов"язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі ...
Ті чи інші принципи можуть мати певне значення і знаходять найбільше проявлення в одній із стадій цивільного процесу або окремих інститутах, але загальне значення кожного принципу ...
Що ж стосується загальних зобов"язань сторони бути в ході процесу, то на мій погляд, цей обов"язок має моральний , а не правовий характер....
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
ЗЕД країн та їхніх суб"єктів; упр-ня міжн. ек. процесами, регулювання МЕВ; форми і види МЕВ; внутр. закони функц-ня системи МЕВ, тобто це ті явища і процеси, що відбуваються у світ ...
Оцінюючи платоспроможність окремих країн, використовують показник норми обслуговування державного боргу (НОБ), який визначається відношенням суми платежів, яку країна має виплатити ... ...
Підручник — Реферат
Менеджмент: теорія та практика 1.4. Методи, функції та критерії управління Уникаючи полеміки, що досить широко ведеться в літературі щодо методів ...
... критерій управління ефективністю цієї діяльності та знайти місце методам управління, які дозволяють досягати цього критерію в процесі управління діяльністю підприємства.
Цей показник вимірює вартість кінцевої продукції, що її було вироблено за конкретний період на території країни.
Цей принцип спрямовано на методологічний взаємозв'язок усіх етапів процесу управління та ухвалення рішень....
Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему ...
Воно дозволяє вивчати ті чи інші економічні явища в їх взаємозв"язку та взаємозалежності, виявити вплив найбільш впливових факторів, визначити ті чи інші закономірності та ...
Аналітичне групування, що охоплює по суті типологічне та структурне, застосовується для виявлення взаємозв"язку, взаємозалежності та взаємодії між явищами, що вивчаються, об"єктами ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної ...
Для вирішення окремих питань в процесі досліджень застосовано методи групувань, співставлень, методи техніко-економічного аналізу, статистичний метод та інші.
Що ж дав нам цей чотирьохрічний процес, про який говорено-переговорено?...
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Цей розділ ми присвятимо вивченню ще двох аспектів електронного уряду як соціального явища, а саме - роботі модулів G2B та G2C.
Послаблюються вертикальні зв"язки всередині структури, проте настільки посилюються і розгалужуються зв"язки горизонтальні, що керівні органи всіх рівнів утворюють окремий континуум ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Що правда, в кожному банку цей зародок знаходиться на певній стадії розвитку і, звичайно, найбільшого розвитку він набув саме в Ощадному банку України.
Що стосується індексу мінімальної заробітної плати, то цей показник змінюється на основі політичних рішень, періодичність і розмір його змін мають дуже віддалений зв'язок із зміною ... ...
Экономико-статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области Исполнитель: студентка группы ЕС-03-1 Цылиакус А.Е. Руководитель ...
У цей рік спостерігаються найбільші частки середньорічної кількості працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих (8,26%) та частка середньорічної кількості найманих ...
Коефіцієнт - статистики Фішера: значимий (показник значущості - 0,000032), що говорить про суттєвість впливу коефіцієнтів регресії на результуючий показник....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
(рівень communication), які, у свою чергу, підкоряються певним неписаним правилам, що регулюють цей процес (кондуїт).
Найцікавіша належить М. І. Кравцову, на думку котрого "жанри російського фольклору в своїй сукупності являють собою історично сформовану художню систему, в якій всі типи творів ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Рентабельність підприємства" Вступ Вступ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 1.1. Формування ...
Цей показник характеризує вихід прибутку в процесі реалізації продукції на одиницю витрат в основній діяльності підприємства.
Якщо статистика використовує цей спосіб для узагальнення і типізації явищ, то в аналізі угруповання допомагає роз'яснити зміст середніх величин, показати роль окремих одиниць у цих ... ...
НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
Платіжний баланс складається як статистичний звіт за певний період часу, в якому відображаються усі економічні операції між резидентами даної країни і резидентами інших країн ...
(цей показник у нашій країні постійно має негативне значення через дефіцит платіжного балансу)....
... людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і заселення сталось близько 1,5 млн років тому. Вивчивши ...
Родинні зв'язки визначаються за материнською лінією, отож є підстави твердити про виникнення у цей період матріархату.
Але цей процес на певний час припинила...
Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку ...
Проте випуск акцій пов'язаний і з певними проблемами для емітента: продаж акцій збільшує коло осіб, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, що робить управління ...
У процесі становлення ринку та підвищення динамічності нашої економіки вексель знову опиняється в центрі уваги з цілого ряду причин: по-перше, він за своєю природою є цінним ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru